2024. február 7.

Szerző:
Prof. dr. habil. Trampus Péter, az ATTB munkabizottság vezetője

Kép/ábra:
Ábrák forrása: Trampus Péter

A nukleáris anyagtudományi kompetencia fejlesztése – Trampus Péter az előttünk álló feladatokról

A két új paksi, VVER–1200 típusú reaktorblokk létesítése az országunk előtt álló leg­jelentősebb feladatok egyike. Ennek a mega­projektnek a sikeres végre­hajtása – műszaki tartalom, határidő és pénzügyi keretek tekintetében – hosszú időre meghatározza hazánk energia­stratégiá­ját és hozzájárul a globális éghajlat­változással kapcsolatos vállalásaink teljesítéséhez. A projekt átlagon felüli munkát igényel minden résztvevőtől, és egyúttal megtisztelő vállalkozás is minden résztvevő számára.


Az új Paksi Atomerőmű látványterveAz új Paksi Atomerőmű (5. reaktorblokk) látványterve

Többéves előkészítés után, 2019-ben döntött arról a kormányzat, hogy az új blokkok létesítésének támogatására – a gépész­technológiához kapcsolódó anyag­technológiai, anyag­vizsgálati és hegesztési szakértői, valamint e területekkel összefüggő szakember­képzési feladatok ellátására – Kompetencia- és Kutató­központot létesít a Dunaújvárosi Egyetemen (DUE). A kormányzat a döntéshez forrást rendelt, amit az egyetem a laboratóriu­mok fejlesztésére és létesítés­specifikus képzési anyagok kidolgozására fordított. A Paksi Kompetencia- és Kutató­központ (PKK) kialakítása 2022-ben befejeződött.

A VVER–1200 atomerőmű hűtőkörének fő berendezéseiA VVER–1200 atomerőmű hűtőkörének fő berendezései (1. reaktor, 2. térfogat-kiegyenlítő tartály, 3. főkeringtető szivattyú, 4. főkeringtető vezeték, 5. gőzfejlesztő, 6. hidroakkumulátor-tartály)

Létrehozói a PKK-tól a következő feladatok elvégzését várják:

 • gyártási, szerelési és vizsgálati technológiák szakvéleményezése, különös tekintettel az egyedi technológiákra;
 • a létesítés és üzembe helyezés során felmerülő szakmai kérdések megoldásában való részvétel;
 • az atomerőmű tulajdonosának szakmai támogatása a hatósági engedélyeztetési folyamatban;
 • speciális anyagvizsgálati feladatok elvégzése, a vizsgálati eredmények komplex értékelése;
 • hegesztési feladatokra való felkészülés támogatása, hegesztéstechnológiák és hegesztők minősítése;
 • a létesítéskor alkalmazott anyagvizsgálati eljárások oktatása, vizsgáztatás és – ahol szükséges – minősítés, valamint tanúsítás.

A PKK-nak nem a létesítés napi munkáját kell kiszolgálnia, azt a vállalkozók végzik, hanem a jelzett területeken felmerülő és a rutint meghaladó tudást igénylő műszaki-tudományos kérdések megoldásában kell részt vennie. A vázolt feladatok eredményes elvégzésének a feltétele – amit a szervezet elnevezése is kifejez – az adott műszaki-tudományos területen birtokolt kompetencia.1 Esetünkben a kompetencia a tudományosan megalapozott szakmai tudást, a szükséges vizsgálati gyakorlatot, az elemzőtevékenységek (számítások, szimulációk) elvégzésére és az információk szintetizálására való képességet, továbbá a magyar és orosz nukleáris szabályozás szükséges mélységű ismeretét jelenti.

Ma hazánk egyetlen intézményében sincs meg az a tudás, amely egymagában képes lenne lefedni a PKK által kezelendő téma­kö­röket. Az 1980–90-es években jogszabály írta elő, hogy „vezető anyagtudományi intézetnek” kell ezeket a tevékenységeket végeznie. Az akkori kijelölés alapján ez az intézmény a Vasipari Kutató Intézet (később Vasipari Kutató és Fejlesztő Vállalat), azaz a VASKUT volt. A VASKUTAT az 1990-es években, a gazdasági átalakulás során felszámolták, és ma már a korábbi jogszabály sem él.

Az új atomerőmű létesítésének időszakában a feladatok – a maguk sokrétűségével és sürgősségével – viszont adottak.
A DUE vezetése felismerte, hogy a kormányzat elvárásának csak együttműködő partnerek bevonásával tud megfelelni. A rektor a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Műszaki Tudományok Osztályának elnökén keresztül az MTA Anyagtudományi és Technológiai Tudományos Bizottsága (ATTB) elnökéhez fordult, és támogatását kérte a PKK működéséhez. Az ATTB – az Akadémia egyik legnagyobb létszámú tudományos bizottsága – megfelelő tájékozódás és előkészítés után döntött egy munkabizottság megalakításáról. A tudományos bizottság tagságának egésze ugyanis közvetlenül nem érintett nukleáris ügyekben, ugyanakkor a nuk­leáris terület az ATTB mindegyik albizottságának a témakörét magába foglalja, természetesen egy szűkebb területre koncent­rálva. A munkabizottság vezetésére az ATTB elnöke e cikk szerzőjét kérte fel.

A Paks II. munkabizottság feladata, hogy kidolgozza, majd koordinálja az új atomerőművi blokkok létesítéséhez (és szinte biztosan állítható, hogy később az üzemeltetéséhez) szükséges hazai anyagtudományi és anyagtechnológiai kompetencia megszerzé­sét/fejlesztését célzó programot, azaz összekötő kapcsot képezzen a Dunaújvárosi Egyetem, a hazai kutatóhelyek és a tudományos bizottság között.

A koordinált nukleáris anyagtudományi kutatás igénye már 2017 végén, a Paksi Kompetencia- és Kutatóközpont (PKK) létrejötte előtt megfogalmazódott a Magyar Tudományos Akadémia Anyagtudományi és Technológiai Tudományos Bizottságában (ATTB), amely javaslatot dolgozott ki az alkalmas akadémiai és ipari kutatóintézetek, egyetemi tanszékek bázisán egy államilag finanszírozott, ideálisan öt év futamidejű, koordinált kutatási program létrehozására. A javaslat értelmében az MTA-nak létre kellett volna hoznia egy osztályközi vagy elnöki bizottságot a kutatási program kidolgozására, koordinálására és felügyeletére, amelyben az anyagtudományi kérdések bázisa az ATTB lett volna. A javaslatról részletes beszámoló olvasható az Innotéka 2020. január–februári számában megjelent, „Hazai nukleáris anyagtudományi kutatás” című cikkben. A javaslat eljutott az Akadémia elnökségéhez, de ott nem került elfogadásra és megvalósításra, mert fontosságát felülírta, és az érdemi megvitatásához szükséges energiát elvonta az akadémiai kutatóhálózat abban az időszakban folyó átalakítása.

A PKK-t támogató koordinált kutatási program célkitűzései a következők:

 1. Tudásbázis létrehozása az új blokkok szerkezeti anyagainak vonatkozásában. Meg kell ismerni a szerkezeti anyagok tulajdonságait, és meg kell érteni a tulajdonságok biztosításának fizikai alapját.
 2. Az erőmű öregedéskezelési programjának megalapozása. A biztonságos üzemeltetés egyik fontos feltétele egy átfogó öregedéskezelési program működtetése, aminek lényege, hogy ismerni, érteni és monitorozni kell az üzemelés közben kialakuló anyag­károsodási hatásokat.
 3. A hazai intézményhálózat felkészítése az új blokkok létesítése és üzemeltetése során adódó anyagtudományi feladatok megoldására.

A felsorolt és az anyagtudomány területéhez tartozó célok kivétel nélkül hozzájárulnak az atomerőmű gépésztechnológiai (elsősorban nyomástartó) berendezései szerkezeti integritásának biztosításához és fenntartásához. A szerkezeti integritás hosszú távú biztosítása az üzemeltetés biztonságának és gazdaságosságának egyik fontos feltétele, mint a „mélységben tagolt védelem” tervezési koncepció egyik alappillére.

A Paksi Kompetencia- és Kutatóközpont új laboratóriumának bemutatásaA Paksi Kompetencia- és Kutatóközpont új laboratóriumának bemutatása a Nemzetközi Roncsolásmentes Vizsgálati Akadémia szakértőinek. (A Dunaújvárosi Egyetem engedélyével)

A Paks II. munkabizottság megalakítása, tagjainak kiválasztása 2022-ben megkezdődött. Átgondolva az új atomerő­művi blokkok létesítésének az előzőekben vázolt feladatait, megszólítottuk a vezető szak­embereit és tudósait azoknak az intézményeknek, amelyek részben eddigi – az üzemelő atom­erőművel kapcsolatos vagy azon kívüli – tevékenysé­gük­kel, részben egyéb – humán és infrastrukturális – lehetőségeikkel résztvevői lehetnek a munka­­bizottságnak. A következő intézményeket kerestük meg:

 • Budapesti Műszaki és Gazdaság­tudományi Egyetem (BME) Anyag­tudomány és Technológia Tanszék;
 • Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonság­technikai Mérnöki Kar;
 • Miskolci Egyetem Anyag­szerkezettani és Anyag­technológiai Intézet, valamint Fémtani, Képlékeny­alakítási és Nanotechnológiai Intézet;
 • Energiatudományi Kutató­központ (HUN-REN) Fűtőelemek és Reaktor­anyagok Laboratórium;
 • Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkezet­integritás és Gyártás­technológia Osztály;
 • VEIKI Energia+ Kft. és
 • Corweld Plus Kft.2

Emlékeztettük a megszólított szakértőket arra, hogy az Akadémia tudományos bizottságaiban és azok albizottságaiban, illetve munka­bizottságaiban a résztvevők saját személyükben és nem intézetük vagy cégük képviseletében dolgoznak.

A következő kérdésekre vártunk választ a megszólított szakemberektől:

 1. Foglalkozott-e/foglalkozik-e intézetük, cégük, tanszékük az atomerőművi gépészeti anyagtechnológia, anyagvizsgálat és hegesztés területén kutatási vagy egyéb, műszaki-tudományos tevékenységgel?
 2. Van-e olyan kutatási vagy egyéb, műszaki-tudományos terület, amely összefüggésbe hozható az új reaktorblokkok létesítésével, és amelyet intézetük, cégük, tanszékük el kíván mélyíteni (kihasználva a jelenleg formálódó koordinált kutatási tevékenységet)?
 3. Hajlandó-e intézetük, cégük, tanszékük a középtávú kutatási tevékenységben részt venni, és ily módon bekapcsolódni az új paksi blokkok létesítésének szakmai, tudományos támogatásába?

A pozitív visszajelzések beérkezése után – a Paks II. munka­bizottságnak a felsorolt intézmények tizenhárom szakembere által történt formális megalakításán túlmenően – 2022-ben két, 2023-ban egy munkaülést tartottunk, azaz megkezdődött a munka. A munkaüléseken a működés operatív kérdéseiről és munka­módszeréről, a koordinált kutatási program legfontosabb elemeiről, valamint a munkabizottság égisze alá sorolható egyéb lehetséges tevékenységekről (például tematikus konferencia szervezése, a paksi beruházással foglalkozó rovat indítása hazai szaklapban és hasonlók) cseréltünk véleményt. Felkérésünkre az Országos Atomenergia Hivatal és a Dunaújvárosi Egyetem megfigyelőt delegált a munkabizottságba.

Figyelembe véve a munkabizottság előtt álló feladatokat, a következő elképzelés született a szakmai-tudományos munkamegosztásra:

 • Ferrites szerkezetű anyagok adatbázisa – vezető: Hózer Zoltán (HUN-REN)
 • Ausztenites szerkezetű anyagok adatbázisa – vezető: Szabó Péter János (BME)
 • Hegeszthetőség – vezető: Réger Mihály (ÓE)
 • Öregedéskezelés – vezető: Pálfi Tamás (VEIKI)
 • Szerkezeti integritás elemzése – vezető: Fekete Tamás (HUN-REN).

A tématerületek az atomerőmű jellemző szerkezeti anyagainak kiinduló és az üzemi terhelés és környezet hatására megváltozott tulajdonságaira, valamint ezen anyagok hegesztésére fókuszálnak. Minden esetben az a cél, hogy a rendszerezett ismeretek halmaza tegye lehetővé és támogassa a technológiai berendezések szerkezeti integritásának elemzését a tervezett hatvan év, sőt a tervezetten túlmutató üzemidő alatt. Az adatbázis feltöltésére szolgáló kísérleti program megtervezésekor tudatában kell lenni annak, hogy a vizsgálatokhoz rendelkezésre álló szerkezeti anyagok mennyisége várhatóan korlátozott lesz. Ezért a kísérleteket úgy kell megtervezni és olyan műszerezettséggel kell végrehajtani, hogy azokból a lehető legtöbb adat származzon, több, mint amennyit a szabványok előírásai megkövetelnek. A ma túlzottan soknak tűnő adat felvétele és hosszú távú, biztonságos megőrzése azért fontos, mert ez teszi lehetővé, hogy a jövőben – finomabb vagy fejlettebb ki­értékelési módszerekkel – a vizsgálatok eredményeit új szempontok szerint értékelhessék ki.

A ferrites szerkezetű anyagok téma­területen belül kiemelt figyelmet fordítunk a reaktor­tartály szerkezeti anyagaira, mert ötvözési rendszerük eltér a Pakson üzemelő VVER–440 reaktor­tartályokétól, továbbá az ezeket érő gyors­neutron-fluencia az üzemelés alatt jelentős változásokat idéz elő bennük. Az ausztenites szerkezetű anyagok terület a korrózió kérdését helyezi a középpontba, különös tekintettel annak lokális megjelenési formáira, mint a feszültségi korrózió, a lyukkorrózió vagy a kristályközi korrózió. E szerkezeti anyagok esetében környezeti hatást az üzemi hőmérséklet és – a reaktor belső szerkezetei esetében – a gyors­­neutron-fluencia jelent.

Ausztenites korrózióálló acél szelektív korróziójaAusztenites korrózióálló acél szelektív korróziója. (Az Óbudai Egyetem engedélyével)

Átfedésben van a következő tématerület­tel a plattírozás (a nyomástartó falra hegesztéssel felvitt korrózió­védő réteg) és alapanyag/varratfém határterület ismerete, figyelembe véve, hogy az új blokkok esetében nemcsak a reaktortartály és a térfogat-kiegyenlítő, illetve a passzív üzemzavari hűtőrendszer tartályai plattírozottak, hanem a főkeringtető vezeték és szerelvényei is.

Kristályközi korrózió ausztenites acél hegesztési varrat hőhatás övezetébenKristályközi korrózió ausztenites acél hegesztési varrat hőhatás övezetében. (Final Report, IAEA-EBP-IGSCC, 2002)

hegeszthetőség tématerület másik súlyponti kérdése az átmeneti kötések tulajdonsá­gai­nak az ismerete. Tény, hogy a ferrites szerkezetű és plattírozott reaktor hűtőkör alkalmazása csökkentette az átmeneti hegesztett kötések számát, de ezek érzékenyebbek az üzemel­te­tés okozta károsodásra, és roncsolás­mentes vizsgálatuk is igényesebb feladat a homogén varratok vizsgálatánál.

Átmeneti hegesztési varrat ultrahangos vizsgálatának szimulációja és a valóságos vizsgálatÁtmeneti hegesztési varrat ultrahangos vizsgálatának szimulációja és a valóságos vizsgálat. (A Bay Zoltán Kft. engedélyével)

Az öregedéskezelés tématerület szoros átfedést mutat az előző három téma­területtel, kiegészítve az anyag­­tulajdonsá­gok folyamatos vagy időszakos, online vagy offline monitorozásának kérdésével. Az egyes kutatási téma­területek felosztása természetesen később – az igények és a racionalitás figyelembe­vétele után – változtatható.

Külön említjük a szerkezeti integritás (szilárdsági/törés­mecha­ni­kai) elemzés témakört. Ez mérnöki területeket integráló tudomány­terület, amelynek segítségével megállapítható, hogy egy be­rendezés milyen feltételekkel üzemeltethető biztonságosan, mennyi a műszakilag lehetséges üzemideje, és ez milyen módon valósítható meg. Ezt szolgálja – egyéb tudomány­területek mellett – az anyag­tudomány. Tehát a nukleáris anyag­tudományi kutatási programnak olyannak kell lennie, hogy annak eredménye a szerkezeti integritás elemzés bemenő adata legyen az atom­erőmű teljes üzemideje alatt. Ehhez természetesen a kor színvonalának megfelelő elemzési módszert kell alkalmazni. Általánosságban is igaz, hogy minden kutatási, vizsgálati és elemzési feladatot mindig az adott kor színvonalának megfelelően, és lehetőség szerint előre­mutatóan kell elvégezni.

Szakítóvizsgálat numerikus szimulációja – a valóságos vizsgálat digitális ikerpárjaSzakítóvizsgálat numerikus szimulációja – a valóságos vizsgálat digitális ikerpárja. (A HUN-REN engedélyével)

A digitalizáció korában már rutinszerű alkalmazást élveznek a matematikai szimulációs eljárások, a digitális iker, a mesterséges intelligencia és hasonló, információs technológiai megoldások. Ezek nélkül nem lesz elképzelhető és a kor igényeinek megfelelő a tervezett kutatási program végrehajtása.

Reaktortartály hűtőkör (balra) és üzemzavari hűtőrendszer (jobbra) csonk végeselemes modellezéseReaktortartály hűtőkör (balra) és üzemzavari hűtőrendszer (jobbra) csonk végeselemes modellezése. (A VEIKI Energia+ Kft. engedélyével)

A bemutatott koncepció és a – reményeink szerint létre­jövő – nukleáris anyagtudományi kutatási program nem csak a létesítendő atomerőművi blokkok szakmai-tudományos támogatását szolgálja. Ismeretes, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. További Üzem­idő Hosszabbítás elnevezéssel kiemelt projektet indított az elmúlt évben. Ennek célja a blokkok üzemidejének megalapozása az ötven évre érvényes üzemeltetési engedélyük lejártát követő további húsz évre. Nyilvánvaló, hogy a hosszú távú üzemeltetés számos, a szerkezeti anyagok öregedésével kapcsolatos kihívást jelent az üzemeltetőnek, ezek kezeléséhez támogatást fog jelenteni a kutatási program és az annak végrehajtása közben erősödő hazai kompetencia. A program összeállításához pedig nem nélkülözhetők az üzemelő paksi blokkokon szerzett tapasztalatok.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a kutatás elengedhetetlen feltétele a finanszírozás. A vázolt kutatási program finanszí­rozására jelenleg keressük a megoldást. Ennek érdekében az ATTB és a Dunaújvárosi Egyetem vezetése már eddig is tett lépéseket, és ezután is fog.•

1 A kompetencia általunk használt jelentésének elemei: a tudás, a jártasság és a magatartás.
2 A feladatok és felelősségek szétosztásakor nem sikerült konszenzust kialakítani egy kérdésben a Corweld Plus Kft. képviselőivel, amiért ők a továbbiakban nem kívántak részt venni a munkabizottság tevékenységében.

Címlapkép forrása: Trampus Péter


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka