Kiszámíthatóbbá tenni az Ormánság vízellátását

2004-ben született meg az úgynevezett Ős-Dráva Program alapkoncepciója, egy komplex-, a természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő területfejlesztési projekt. A 2016-ban indult fejlesztés a Dráva térségének felszíni vízrendszerére alapozottan teremti meg a hosszú távú, fenntartható fejlődés feltételeit hazánk egyik leghátrányosabb térségében, a Dél-dunántúli régióban elhelyezkedő Ormánságban.


„A természeti értékek megőrzéséhez, a növényvilág változatosságának megtartásához, a tájhasználatok optimalizálásához a térségben a víz visszatartására vagy adott esetben pótlására van szükség. Erre a fel­ismerésre építve alakult ki a program koncepciója, amely szerint a térség problémáit a vízgazdálkodási rendszer átalakítására alapozva kell megoldani. A hajdanán vízzel megfelelően ellátott terület számára ismét biztosítani kell az optimális vízmennyisé­­get és vízelosztást” – nyilatkozta a program­ról Bencs Zoltán, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője.

Bencs Zoltán

A „Vízvisszatartás és tájhasználatváltás tervezése az Ős-Dráva Programban” című projekt (KEHOP-1.3.0.-15-2016-00014) komplex tervezése és kivitelezése szolgálja ezeket a célokat. Fővállalkozóként az Aquaprofit Zrt. feladata a tervezési elővizsgálatok és a tervezés megalapozását biztosító előkészítő tanulmányok elvégzése, a projektterület hidrológiai modellezése, majd a véglegesen elfogadott műszaki tartalom megvalósítása.

A Piskói mellékág revitalizációja

„A fejlesztés célja komplex vízgazdálkodási infrastruktúra megépítése, amely megteremti a komplex program ráépülő további elemeinek megvalósítását, ezek közül is elsősorban a tájhasználatváltás lehetőségét. Ennek egyik alapvető célkitűzése, hogy növeljük a táj úgynevezett vízpuffer-kapacitását, s ezáltal növekedjen a tájban visszatartott víz mennyisége. Minél több vizet tudunk ugyanis megtartani és azt helyben körforgásban tartani, annál életgazdagab­bá te­hető a táj, illetve minél kevesebb a víz, annál inkább kiszorul az élet a tájból. Ez igaz a ter­mészeti környezet és hosszabb távon a helyi társadalom és gazdaság szempontjából is” – mondta Bencs Zoltán.

Régi-Fekete-víz – medertározó építése

A vízkormányzási rendszer tervezése azzal a kitüntetett céllal indult, hogy az adott terület hét elkülönülő vízrendsze­rét összekapcsolják, ezzel is szolgálva a víz­igény­­alapú, egyenletesebb vízelosztást. A víz­­visszatartásnak az igazgató szerint táji szinten kell megvalósulnia. Ez azt jelenti, hogy elsősorban nem mesterséges tározóterekben vagy csak a csatornamedrekben tartják vissza a vizet, hanem a táj számos elemében – a természetes, mély fekvésű területeken, a talajban, a növényzetben –, beleértve a szegényes szántóföldi vegetáció­tól akár több lombkoronaszinttel rendel­kező élőhelyeket, valamint a növényzet által kialakított páracsapdákat is. Amennyiben nő a tájban visszatartott víz mennyisége, úgy ezáltal javulnak a mikroklimatikus körülmények, azzal pedig a megmaradó szántók esetében is jelentős mértékben javulhatnak a gazdálkodás feltételei. A helyi civil és gazdatársadalom számára pedig ez a fejlesztés azért fontos, mert így a térség vízháztartása kiegyenlítettebbé, kiszámíthatóbbá tehető. Ez mind a mezőgazdaság, mind a települések élete, mind pedig a természeti környezet szempontjából kedvező lépés.

Drávai vízkivételi mű építése

„Az okszerű tájhasználat, illetve a táj eredeti adottságaihoz igazodó vízgazdálko­dás megteremtéséhez elengedhetetlen a pro­jekt­terület jelenlegi vízrendszerének átalakítása, fejlesztése, önálló vízgazdálkodási egységként való üzemeltetése, amely infrastruk­tú­rájának megteremtése tárgyi beruházás tar­talma” – foglalta össze a célokat Bencs Zoltán. A térség vízgyűjtő-gazdálkodási terve felszín alatti víztestekre vonatkozó cél­ki­tűzései között szerepel pél­dául a felszín alatti vizek mennyiségének növelése. Az Ős-Dráva Program a tervezett víztározásokkal közvetett módon utánpótlást biztosít a felszín alatti vizek számára a beszivárgás révén, így valamelyest hozzá­járul a felszín alatti vizek mennyiségének növeléséhez.

A Gürü-csatorna rekonstrukciója

Az Ős-Dráva vízgazdálkodási fejlesztés az EU-s stratégiákkal és irányelvekkel (Víz Keretirányelv) összhangban felépített Kvas­say Jenő Terv és vízgyűjtő-gazdálko­dási ter­vek intézkedései közül többet is megvaló­sít. Ezek közé tartozik a helyi meder- és területi vízvisszatartások lehetőségeinek megterem­tése vizes élőhelyek, morotvák, holtágak vízutánpótlásával, medertározás, erdészeti tározók kialakításával. Cél a tér­ségi vízátvezetés vízhiányos területekre, a drávai vízkivétel kiépítésével, vízpótló fő­ágak kialakításával, vízkormányzó műtár­gyak épí­té­sével, a csatornahálózatok össze­kap­csolásával. Szintén fontos a vízszolgáltatási rendszerek felülvizsgálata, indokolt esetben azok felújítása, átalakítása, fejlesz­tése, újak építése a meglévő csatorna­há­ló­zat rehabilitációjával, a csatornák med­ré­nek helyreállításával és bővítésével, a szükséges vízpótlást biztosító új csatornaszakaszok megépítésével.

Felújított műtárgy

A projektterület a Dráva menti síkság, a Dráva-sík és a Fekete-víz síkja. A projekt tervezési területe Baranya megye déli, délnyugati, valamint Somogy megye délkeleti részét foglalja magába, amely négy járás (a Barcsi, a Sellyei, a Siklósi és a Szigetvári) 45 települését érinti, összesen 572,14 négyzetkilométeren, azaz 57 214 hektáron.

Vízkivételi mű – szivattyúakna

Az országosan kiemelt beruházás elmúlt időszakának eredményei közé tartozik az el­válasz­tott vízrendszerek összekötése, rehabilitációja, közel 20 kilométer új vízfolyás­meder kiépítése, nyomócső létesítése, mint­­egy 100 kilométer meglévő vízfolyás­me­der rendezése, két mellékág revitalizációja. Ugyancsak fontos elem vízkormányzási műtárgyak létesítése, felújítása. Ennek elemeként több mint 60 új műtárgy épült, 30 meglévő műtárgyat felújítottak, illetve szivattyús víz­kivételi művet létesítettek. A vízvisszatartás érdekében megteremtették a me­der­tározás feltételeit vízfolyásokban, tározó­tereket alakítottak ki, morotvákba és erdészeti területekre akár több millió köbméternyi vizet vezethetnek ki. A program részeként naperőművet telepítettek, integrált monitoringhálózatot alakítottak ki, vízrajzi mérőállomásokat és komplex üzemirányítási rendszert telepítettek.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka