Jelentős projekt a Colas Magyarország történetében

A Colas Magyar­ország 1991 óta, tehát éppen harminc éve részese a magyar­országi infrastruktúra-építésnek. Ez idő alatt a cég­csoport több száz különböző projekt ki­vitelezésé­ben vett részt, amelyek között állami és magán­megrendelé­sek, kisebb és nagyobb munkák is voltak. Idén fejeződött be az M30-as autó­pálya építése, ezzel meg­valósult a Colas és a magyar­országi autó­pálya-építés egy igazán jelentős és nagy volumenű munkája.


A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megrendelésével a Colas Út Zrt. és a Colas Hungária Zrt. alkotta konzorcium kivitelezésében valósult meg az M30-as autópálya utolsó, hiányzó szakaszának kivitelezése.

A Szikszó és Encs közötti 24,2 kilométer hosszúságú részre 2017 decemberében írták alá a szer­ződést, 44 hónapos átfutási idővel. A teljes szerződéses összeg 75,4 milliárd forint, melyből konzorcium­vezetőként a Colas Út Zrt. 55,4 milliárd forint értékben végezte a terve­zési, út-, víz-, közmű- és magasépítési, illetve környezet­védelmi munkák jelentős részét. A szerződés fő eleme – a kétszer két sávos klasszikus autópálya – mellett egyéb feladataik is voltak. Külön szintű csomópontokat építettek Halmaj és Encs városoknál, elvégezték a fő­pályát érintő 3. számú főút korrekcióját négy helyszínen, átépítették a főpályát keresz­tező országos utakat (2622-es, 2624-es, 3703-as, 39-es), 48 önkor­mány­zati keze­lésű keresztező vagy pár­huzamos földutat építettek, továbbá kétoldali komplex pihenő­­helyet létesítettek Csobád térségében. Mérnökségi telephelyet és rendőrségi épületet létesítettek Encsen, valamint 45 önálló építmény­számon közmű­kiváltásokat is végeztek. Fentieken túl 21 híd­műtárgy építése szintén a konzorcium feladatát képezte.

A munkaterületet 2019 júliusában vették át, ezután az útépítési földmunkákat több hely­színen egyszerre indították el. 2020-ban a pályaszerkezet-építési munkákat is el­kezdték, és jelentős mértékben el is készültek azokkal. Ebben az időszakban több ideiglenes for­ga­lom­ba helyezést is végzett a cég, ami a keresztező utak átveze­tésével a főpálya zavartalan megépítése miatt volt fontos lépés. A múlt évi erőfeszítéseknek köszönhetően 2021-re jellemzően a fő­pálya aszfalt kopórétegének komplettírozása és a befejező munkák lát­vá­nyos részei (burkolati jelek, vezetőkorlátok, vadvédő keríté­sek, növénytelepítés) maradtak. A magasépítési munkarészek (mér­nök­ségi telep, rendőrség és a pihenő WC-épületei), valamint az autó­pálya-projektek elmaradhatatlan kellékeinek számító üzemi hír­közlő be­rende­zések telepítése és beüzemelése is idén fejeződött be, és augusztusban sor került a szakasz műszaki átadására.

A hídépítési feladatokat a teljes szakaszon a Colas Hungária Zrt. Nagy Létesítmények Főigazgatósága és a Colas Közlekedés­­építő Zrt. végezte. A szakaszon 21 híd­műtárgy található, ebből 11 aluljáró, 10 felüljáró. 19 híd cölöp­alapozással készült, két monolit vasbeton keret műtárgy pedig sík alappal. Összesen 12 800 m² felületnyi híd épült mint­egy 18 000 m³ szerkezeti beton felhasználásával, ehhez a próba­cölöpökkel együtt 10 000 folyó­méter cölöp készült, és 13 400 folyó­méter előre­gyártott, feszített híd­gerenda került a helyére. Részben az előre­gyártott, feszített híd­gerendákkal együtt dolgozó monolit vasbeton fel­szerkezeteknek köszönhető, hogy a hidak számához és méretéhez képest viszonylag alacsony helyszíni szerkezeti beton fel­használására volt szükség. Másrészt annak, hogy az eredetileg tervezett, 80 centiméter átmérőjű fúrt vasbeton cölöpök jelentős része 50 centi­méter átmérőjű, pörgetett, előre­gyártott vasbeton cölöpre került áttervezésre azoknál a hidaknál, ahol a talaj­viszonyok alapján ez az alapozási mód kedvezőbb volt. Erre azért nyílt lehetőség, mert a meg­rendelő engedélyes terveket biztosított a projekthez, a ki­vi­teli tervek elkészítése pedig vállalkozói feladat volt, amire a projekt 44 hónapos átfutási ideje elegendő időt biztosított.

Magyarország legnagyobb, híd­gerendákat gyártó cége, a Ferro­beton Zrt. – részben a kedvező földrajzi elhelyezkedés okán – ezen a projekten vonta be először a híd­gerendák gyártásába az egyik szlovákiai Colas testvér­céget, az ISK kysaki üzemét. Így az FCI–90 típusú tartókat, melyek a projekten fel­használt híd­gerendák teljes mennyisé­­gé­nek két­harmadát teszik ki, közvetlenül az üzemből, közúti szállítással, rugalmasan, rövid idő alatt tudták a munka­­területre juttatni.

Az első hídépítési munka­terület átadására 2018 nyarán került sor, a régészeti feladatok és az egyéb, meg­közelítést nehezítő tényezők miatt a próbacölöpözési munkák 19 helyszínen egészen 2019 nyaráig tartottak. A szerkezeti cölöpözési munkák 2020 közepén fejeződtek be, míg a híd­­gerendák be­emelése 2019 nyarán kezdődött, és 2020 októberében ért véget. 2020 második fél évétől kezdve – organizációs okokból – négy ütemben 12 műtárgyat helyeztek forgalomba korona­élen belül a csatlakozó út­szakaszok­kal, csomó­pontokkal együtt. A szakasz hossza és a műtárgyak száma miatt az organizációs fel­adatok és a fel­merülő műszaki problémák meg­oldása mellett a leg­nagyobb kihívás az volt, hogy a rendel­ke­zésre álló erő­forrásokat hatékonyan lehessen fel­használni, hogy közben az előre­haladás végig össz­hangban legyen a projektben részt vevő más szakággal, különösen az útépítés­sel, a projekt határ­időre történő megvalósításához.

Az M30-as gyorsforgalmi út hálózati szerepe kettős. Egyrészt bekapcsolja Miskolcot, az ország harmadik legnépesebb városát, valamint a Sajó-völgyi iparvidéket a magyar gyorsforgalmi úthálózatba, másrészt jelentős szerepet játszik az európai úthálózatban is, teljes hosszában a „Via Carpathia” néven Klaipeda–Thessaloniki közötti, Kelet-európai Gyorsforgalmi úti folyosó része. Az M30-as gyorsforgalmi út részét képezi a transzeurópai közlekedési hálózatnak, azaz a TEN-T-nek. A Tornyosnémetinél található határ­átkelőhely mellett csatlakozik a Szlovák Köztársaság által épített R4 Kassa–Miglécnémeti (Košice–Milhosť) gyorsforgalmi úthoz.

A fentiekben részletezett feladatok ismeretében méltán nagy büszkeséggel tölti el a projekt minden dolgozóját, hogy az M30-as beruházásán dolgozhatott, ami nem csupán a Colas cégcsoport számára a legnagyobb projekt, hanem Magyarország jelenlegi legnagyobb útépítési beruházása is!•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka